ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

SGK ŞIRNAK İL MÜDÜRLÜĞÜ

02/01/2023 -31/12/2025 tarihleri arası iki(2) yıl yirmidört (24) ay süre ile Teknik şartnamede belirtilen özelikte iki(2) sürücülü araç kiralama hizmeti alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1283374
1-İdarenin
a) Adı:SGK ŞIRNAK İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Cumhuriyet Mahallesi Şehit Dr Ulucan DAYAN Caddesi Acar İş Hanı:9 Merkez/ ŞIRNAK 73000 ŞIRNAK MERKEZ/ŞIRNAK
c) Telefon ve faks numarası:4862162081 - 4862162845
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:02/01/2023 -31/12/2025 tarihleri arası iki(2) yıl yirmidört (24) ay süre ile Teknik şartnamede belirtilen özelikte iki(2) sürücülü araç kiralama hizmeti alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı:02.01.2024-31.12.2025 tarihleri arası iki (2) yıl yirmi dört (24) ay süre ile teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip yakıt hariç 2 adet sürücülü araç kiralama hizmeti alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:: ŞIRNAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET MAHALLESİ ŞEHİT DR ULUCAN DAYAN CADDESİ NO:9 ŞIRNAK MERKEZ
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 02.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2025
d) İşe başlama tarihi:02.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:13.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Şırnak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklama
Kasko Değer ListesiTürkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından Kasım 2023 ayı itibariyle uygulanacak kasko sigortası değerini teklifleri ekinde takdim kılacaktır. İstekliler teklif ettikleri araca ilişkin marka ve model bilgilerini Kasko değer listesine uygun bir şekilde (Marka kodu, tip kodu, marka adı, tip adı ve model yılı belirterek) teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel Sektörlerde yapılmış olan tek sözleşmeye dayalı hertürlü araç kiralama hizmeti iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01933396