Silopi Kaymakamlığı'ndan Araç Satış İhalesi Yapılacak

SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI ( MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) ARAÇ SATIŞ İHALESİ
SıraPlakaCinsiMarkaModelBulunduğu YerFiili DurumuTahmini Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Günü ve Saati
173 SL 082Yarı Römork (Açık Kasa)ÖMT2013Habur Gümrük SahasıTamir ile Kullanılabilir120.000,00 TL (KDV Hariç)36.000,00 TL29/04/2024- 09:00
273 SL 805Yarı Römork (Açık Kasa)Güreloğlu2009Silopi Yediemin OtoparkıTamir ile Kullanılabilir90.000,00 TL (KDV Hariç)27.000,00 TL29/04/2024- 09:30
306 DC 8591OtomobilVolvo-580T2001Silopi Yediemin OtoparkıTamir ile Kullanılabilir140.000,00 TL (KDV Hariç)42.000,00 TL29/04/2024- 10:00
473 SB 940Kamyonet-PanelvanFord2005Silopi Yediemin OtoparkıTamir ile Kullanılabilir80.000,00 TL (KDV Hariç)24.000,00 TL29/04/2024- 10:30
5112781 DUHOKOtomobilToyata Camry Salon2014Silopi Yediemin OtoparkıTamir ile Kullanılabilir300.000,00 TL (KDV Hariç)90.000,00 TL29/04/2024- 11:00
62603 NİNAVAOtomobilDogge Durango Statıon2011Habur Gümrük SahasıTamir ile Kullanılabilir.1.800.000,00 TL (KDV Hariç)540.000,00 TL29/04/2024- 11:30

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile,Silopi Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) adresindeki 1. Kat Toplantı Odasında toplanacak Komisyonca, karşısında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,(Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’ni –İkametgâh- vermeleri)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Aslı, Komisyona ibraz edilmek üzere Kimlik Fotokopisi, Tüzel Kişiler için vergi kimlik no gösterir evraklardan herhangi biri)
ç) Geçici Teminat Bedelinin Şırnak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Alındı Belgesi (Geçici teminat bedeli Şırnak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Hazine İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Şırnak Şubesinde bulunan TR35 0001 0005 6300 0010 0059 48 nolu İban hesabına yatırılabilir, İban hesabına yatırılması halinde Şırnak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi’ nin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 Devlet İhale Kanununun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenen (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek ve Banka teyit yazısı ile birlikte ibraz edilecektir) mevduat veya katılım bankalarının verecekleri Geçici Teminat Mektubunu,
(Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurtdışından temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2023 yılı içinde) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri ŞARTTIR.
e) İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
3-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Silopi Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-İhale bedeli peşin ödenecek olup satış bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca K.D.V. alınacaktır.
6-TR plakalı araçlar için araç satışı ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile alım satım ve yerinden alma giderleri alıcıya aittir. Yabancı araçlar için ÖTV, Gümrük vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçlar ile alım satım ve yerinden alma giderleri alıcıya aittir
7-Satışı yapılacak olan araçlar mevcut durumuyla satılacaktır. İlgili araçlar tamir ile kullanılabilir durumda olup araçların bakım ve onarım masrafları alıcıya aittir.
8-İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.sirnak.csb.gov.tr internet adreslerinde de görülebilir.
9-İhaleler hakkında 0 486 216 20 35 (dahili 2080 veya 2078) numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017717